okladka

Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Radosław Dobrowolski
Problemy klasyfikacyjne osadów torfowisk źródliskowych (Problems with classification of deposits of spring-fed fens)

Anna Hrynowiecka, Andrzej Obidowicz
Sukcesja jeziorno-torfowiskowa na stanowisku interglacjału mazowieckiego (Holsteinian) w Nowinach Żukowskich (SE Polska) jako tło dla ustalania warunków referencyjnych współczesnych jezior

Wojciech Tylmann
Jeziorne osady rocznie laminowane w północnej Polsce: aktualny stan rozpoznania, postępy metodyczne i perspektywy badawcze

Spotkania naukowe/Scientific meetings

Grzegorz Kowalewski
II Sesja Paleolimnologiczna „Przeszłość dla przyszłości. Badania paleośrodowiskowe w ochronie przyrody jezior i torfowisk, Poznań, 11.03.2011 roku

Jacek Forysiak
Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona Wawrzkowizna k. Bełchatowa, 1-3 czerwca 2011 r.

Projekty naukowe/Scientific grant

Mariusz Gałka
Wieloaspektowe badania historii rozwoju torfowisk wysokich typu bałtyckiego w Polsce jako podstawa ich ochrony