okladka

Grzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka
X Jubileuszowa Konferencja Limnologiczna w Czernicy

ARTYKUŁY

Mirosław Błaszkiewicz
Geneza i ewolucja mis jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski – wybrane problemy

Jacek Rutkowski
Osady jezior w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania, metodyka badań, propozycje

Andrzej Osadczuk
Geofizyczne metody badań osadów dennych

Ryszard K. Borówka
Geochemiczne badania osadów jeziornych strefy umiarkowanej

Kazimierz Tobolski
Paleolimnologia widziana przez pryzmat sfery biotycznej

Krystyna Szeroczyńska, Edyta Zawisza
Paleolimnologia – historia rozwoju jezior w Polsce w świetle badań fauny wioślarek

Krystyna Milecka
Możliwości oceny rozwoju jezior w świetle badań palinologicznych

Grzegorz Kowalewski
Analiza makroszczątkowa w badaniach paleolimnologicznych

Ryszard Kornijów, Anna Halkiewicz
Uwarunkowania zaburzeń sekwencji odkładania osadów dennych w płytkich jeziorach poleskich w kontekście ich przydatności do badań paleoekologicznych

PREZENTACJE

Kmdr por. Dariusz Grabiec
Wykorzystanie morskich technik i środków hydrograficznych w badaniach akwenów śródlądowych – obszary działań i możliwości

SPOTKANIA NAUKOWE

Grzegorz Kowalewski, Mariusz Lamentowicz
10th International Paleolimnology Symposium, June 25-29, 2006 – Duluth, Minnesota, USA

Włodzimierz Marszelewski
Sprawozdanie z 11. Światowej Konferencji Jezior w Nairobi (31 października – 4 listopada 2005 r.

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
Sprawozdanie z „Warsztatów limnologicznych Bajkał 2006”

Krystyna Szeroczyńska
XX Zjazd Hydrobiologów polskich Toruń, 5-8 września 2006 r.

Michał Woszczyk
Warszty limnologiczne „Badania osadów dennych jezior i wód interstycjalnych” Borucino, 25-28 sierpnia 2004 r.

Grzegorz Kowalewski
Badania paleolimnologiczne w Polsce przez pryzmat konferencji paleolimnologicznych

Z ŻYCIA PTLim

Adam Choiński
Konferencje limnologiczne (1997-2006) i działalność PTLim (2002-2006)

Kowalewski Grzegorz, Andrzej Osadczuk, Jarosław Pająkowski, Wojciech Tylmann
Komisja Naukowa Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego